Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Home

De Wijkcoöperatie
Lumineus Lunetten

Wijkcoöperatie Lumineus Lunetten is opgericht om overeenkomsten en lidmaatschappen te kunnen aangaan en uitvoering te geven aan lunetten.nl, het wijkinformatiepunt en de ladder.

Toen werd nagedacht over het oprichten van de coöperatie is uitgebreid stilgestaan bij de doelstelling.

Hoewel de aanleiding voor de oprichting een vrij smalle doelstelling was, namelijk het ontsluiten, organiseren en beheren van wijkinformatie via de eerder genoemde digitale en niet-digitale middelen, is er uiteindelijk gekozen voor een brede doelstelling om ook opties en andere mogelijkheden voor de toekomst open te houden. 

Die brede doelstelling luidt:

Het faciliteren en stimuleren van initiatieven en (doen laten) uitvoeren van projecten die er aan bijdragen dat bewoners van Lunetten, jong en oud, met plezier kunnen (blijven) wonen en te bevorderen dat bewoners en belanghebbenden bij de wijk optimaal zeggenschap hebben en een actieve bijdrage leveren aan de vormgeving van een goede woon,- leef- en werkomgeving in de wijk.

Hoewel de focus van de coöperatie voor de korte termijn vooral gericht is op de eerder genoemde smalle doelstelling biedt de brede doelstelling de mogelijkheid allerlei initiatieven die gunstig of nuttig zijn voor bewoners van Lunetten, te ondersteunen.

Lunetten.nl

In november 2017 werd tijdens een gehouden bewoners-top Lunetten door bewoners aangegeven dat er behoefte was aan een moderne “wijkportal” waarop alle activiteiten in de wijk bekend gemaakt worden. Vanuit die bijeenkomst werd ook meegegeven dat dit ook belangrijk is voor mensen die niet digitaal vaardig zijn of die niet over digitale middelen beschikken.

Een groep vrijwilligers is hiermee aan de slag gegaan en heeft als eerste een bijeenkomst belegd waarvoor ongeveer 100 organisaties, verenigingen en initiatieven in de wijk zijn uitgenodigd om te bezien of hiervoor draagvlak in de wijk zou zijn. Na een positieve reactie zijn uit deze groeperingen 8 mensen aan de slag gegaan om te zoeken naar een vernieuwde versie van de lunetten.nl – website, die al vele jaren bestond. Uit meerdere mogelijkheden is uiteindelijk de versie gekozen die sinds september 2019 “in de lucht is”.  Daarmee zijn de voorwaarden gecreëerd voor digitale informatievoorziening in de wijk en kan er per email wekelijks een nieuwsbrief worden ontvangen over wat er te doen is in Lunetten.

Wijkinformatiepunt Lunetten

Om tegemoet te komen aan de wens van niet-digitale informatievoorziening is er sinds oktober 2022 maandelijks een papieren “lunetten.nl ladder” uitgegeven waarbij de activiteiten die in die maand plaatsvinden zijn weergegeven, zoals die ook op de website staan. Een deel van de april ladder 2023 staat hieronder: